Четвъртък, 21 Ноември 2019
Increase Font Size Option 7 Reset Font Size Option 7 Decrease Font Size Option 7
НАЧАЛО ЕЛЕКТРОННИ ПРИЗОВКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Днес23
Вчера19
През седмицата78
През месеца461
Всички489804

СТАТИСТИКА

В момента има 11 посетители в сайта
ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПРИЗОВКИ Печат Е-мейл


УТВЪРЖДАВАМ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН  СЪД АРДИНО:

/СУНАЙ ОСМАН/


ПРАВИЛА

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ  АДРЕС


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Районен съд - Ардино.


Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА СЪДА

Чл. 2. Съдът обявява публично – чрез интернет страницата си http://rs‑ardino.justice.bg/ и информационните си табла, своя електронен пощенски адрес e-mail: rsаd_аrdino@rs-аrdino.justice.bg, чрез който ще изпраща съобщения и призовки, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по делата.

Чл. 3. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

Чл. 4. Електронни изявления от страните по дела няма да се приемат на посочения пощенски адрес и при получаване на такива, същите ще се считат за неприети.

Чл. 5. При настъпили промени в тази връзка, съдът ще ги отразява незабавно на интернет страницата си, както и чрез информационните табла в съда.


Глава трета

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ  И ПРИЗОВКИ

Чл. 6. Страната лично, респ. чрез процесуалния й представител, трябва да е заявила изрично, че желае да й се връчват призовки и съобщения на посочения  от нея адрес на електронна поща.

Чл. 7. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път първо трябва да се запознаят с настоящите Правила, като за удостоверяване на това обстоятелство ще попълват и подписват Заявление – Приложение №1, което може да се изтегли от интернет страницата на съда или да го получат от Регистратурата в съда. Заявлението може да се подава едновременно с жалбата, като същото се счита за неразделна част от нея. Страните по висящите дела, ако желаят, също попълват и подписват Заявление, което ще се приложи към делото, като след датата на заявяването, ще получават исканите съдебни книжа по електронен път.

Чл. 8. (1) Призовките и съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (напр. ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството-посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (напр. ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случая с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

Чл. 9. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.

(3) Копие от заглавната част на електронното съобщение (включващо електронния адрес на съда, електронния адрес на получателя, дата и час на изпращане, идентификатор на съобщението в пощенския сървър, обслужващ съда, и др.) се прилага по делото.

(4) Всички съобщения се изпращат с изискване за обратна разписка (Read receipt).

Чл. 10. Ако, поради технически причини или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

Чл. 11. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв - на постоянния (чл. 38 ГПК).

Чл. 12. (1) Ако страна е променила електронния си адрес, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си електронен адрес.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени (чл. 41 ГПК). За тези последици, страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес са създадени в съответствие с Проект на Примерни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК, приет с решение по протокол №13,  т.27 от 14 април 2011 г. на Висшия съдебен съвет на Р България. Същите са утвърдени от Административния ръководител на съда и влизат в сила от 01 юни 2011 година.

 

 

Прикачени файлове:
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1..30 Kb
Последна промяна от Четвъртък, 14 Февруари 2019г. 07:18ч.
 

КАЛЕНДАР НА ДЕЛАТА

< Ноември 2019 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ДОКУМЕНТИ

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

ВЕЩИ ЛИЦА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

АНКЕТА

Доволни ли сте от работата на съда?