Четвъртък, 21 Ноември 2019
Increase Font Size Option 7 Reset Font Size Option 7 Decrease Font Size Option 7
НАЧАЛО ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

ПОСЕЩЕНИЯ

Днес22
Вчера19
През седмицата77
През месеца460
Всички489803

СТАТИСТИКА

В момента има 8 посетители в сайта
ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Печат

ПРАВИЛА

 за

събиране на съдебните вземания на съдилищата

от съдебния район на Окръжен съд - Кърджали

1.1.   Настоящите Правила се приемат на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт (Споразумението), одобрено с Решение по протокол № 37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет.

1.2.   Целта на тези правила е създаването на единна процедура за събиране на вземанията на съдилищата (съдебните вземания - СВ) съдебния район на Окръжен съд -Кърджали с оглед осигуряване на еднаквост, прозрачност, бързина и отчетност.

2. Когато участник в съответното производство дължи суми по бюджета на Съдебната власт (държавна такса, глоба, разноски за експертиза, за особен представител, за преводач и т. н.), същият следва да бъде осъден да заплати тези суми.

3.1.    Осъждането става с акт на съответния съд, съобразно Указания относно
приложението на чл. 104, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за администрацията в съдилищата,
приети с решение на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет по протокол №
24/20.07.2015 г.

3.2.  Сумите във всеки акт следва да бъдат конкретизирани както по размер (цифром и
словом), така и по вид.

пример: Осъжда XXX да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Окръжен съд - Кърджали сумата от 300.00 (триста) лева, представляваща дължима държавна такса в производството по в. г. д. № 155/2015 г. по описа на Окръжен съд -Кърджали, сумата от 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, представляваща разноски за съдебно - техническата експертиза, както и сумата от 200.00 (двеста) лева, представляваща глоба по чл. 89, т. 1 от ГПК.

3.3.  Деловодството на всеки съд прави вписване за всяко осъждане в Списък за
присъдените съдебни вземания (Приложение №1), който се прикача към последната корица на
първоинстанционното дело.

4. След приключването на инстанционния контрол и връщане на делото на първоинстанционния съд, съдията докладчик извършва проверка кое от осъжданията е влязло в сила.

По разпореждане на съдията докладчик на задълженото лице се изпраща уведомление - Покана за доброволно изпълнение по чл. 182 ДОПК (Приложение №2), с което същото се приканва да заплати всички задължения (описани съобразно списъка за присъдените съдебни вземания, с посочване на банковата сметка на всеки съд), в 7 - дневен срок от връчването, с указания да представи доказателства за извършеното плащане в деловодството на първоинстанционния съд, който е изпратил поканата, в същия срок, както и, че, при непредставяне на такива доказателства, ще бъде издаден изпълнителен лист и ще бъде започнато изпълнително производство, което ще доведе до допълнителни разноски.

6. След изтичане на срока по т. 5, по разпореждане на съдията докладчик по делото в първоинстанционния съд, се издава един общ изпълнителен лист за СВ, в който се записва всяко осъждане, съобразно неговото съдържание.

7.1.   Този общ изпълнителен лист се изпраща на частен съдебен изпълнител, който е дал съгласието си да участва в изпълнението на Споразумението и е включен в списъка към него.

7.2.   Изборът на конкретен частен съдебен изпълнител се извършва чрез използването на нарочен модул от програмата „Law choice" или друг софтуерен продукт с подобна функция между всички частни съдебни изпълнители, включени в списъка към Споразумението. Софтуерният продукт следва да осигурява разпределението на изпълнителните листове поравно между частните съдебни изпълнители в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Споразумението и съобразно общия размер на вземанията, въз основа на който се обособяват пет групи за разпределение, както следва: I - до 300.00 лева, II - до 600.00 лева, III - до 1000.00 лева, IV - до 1500.00лева, V - до 3000.00 лева и VI - над 3000.00 лева.

7.  3. Изпращането се извършва от първоинстанционния съд с Възлагателно писмо
(Приложение №3). В него изрично се описва всяко вземане, както е по издадения
изпълнителен лист, с указание всяка сума да бъде превеждане по сметка на съда, постановил
осъждането.

7.4. Към възлагателното писмо се прилагат: копие от протокола за избор на частен съдебен изпълнител, изпълнителният лист, копие от покана до длъжника за доброволно изпълнение, копие от доказателства за връчването на поканата.

8.  Настоящите правила следва да бъдат публикувани на интернет - страниците на
всички съдилища от съдебния район на Окръжен съд - Кърджали и изпратени до всички ЧСИ,
които са дали съгласието си да участва в изпълнението на Споразумението и са включен в
списъка към него.

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 421 от 15.12.2015 г. на Председателя на Окръжен съд - Кърджали.

 

Заповед 40/25.02.2016г. на основание чл.80 ,ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт и във връзка с писмо №829/22.02.2016г. на Председатела на Апелативен съд Пловдив

Последна промяна от Четвъртък, 25 Февруари 2016г. 11:51ч.
 

КАЛЕНДАР НА ДЕЛАТА

< Ноември 2019 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ДОКУМЕНТИ

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

ВЕЩИ ЛИЦА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

АНКЕТА

Доволни ли сте от работата на съда?